Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay đổi text của nút Add to cart trong trang sản phẩm và ở trang cửa hàng

Thay đổi nút add to cart trong trang sản phẩm chi tiết

Thêm các dòng sau vào file functions.php

add_filter( 'add_to_cart_text', 'woo_custom_cart_button_text' );                // < 2.1
add_filter( 'woocommerce_product_single_add_to_cart_text', 'woo_custom_cart_button_text' );  // 2.1 +
 
function woo_custom_cart_button_text() {
 
    return __( 'My Button Text', 'woocommerce' );
 
}

Lưu ý: các phiên bản plugin woocommerce khác nhau có thay đổi tên hook, do vậy bạn nên kết hợp code ở nhiều phiên bản tránh mã không xài được cho phiên bản bạn đang sử dụng.

Thay đổi nhãn nút add to cart ở trang product archives

Thiết lập thêm filter woocommerce_product_add_to_cart_text ở bản 2.1 trở lên.

add_filter( 'add_to_cart_text', 'woo_custom_cart_button_text' );            // < 2.1
add_filter( 'woocommerce_product_add_to_cart_text', 'woo_custom_cart_button_text' );  // 2.1 +
 
function woo_custom_cart_button_text() {
 
    return __( 'My Button Text', 'woocommerce' );
 
}

Tiêu đề nút add to cart cho trang product archives dựa theo product types

Xác định loại sản phẩm, bởi thuộc tính $product->product_type. Thêm đoạn code dưới đây vào theme functions.php và thay đổi tiêu đề nút cho mỗi loại sản phẩm.

 
<?php
add_filter( 'woocommerce_product_add_to_cart_text' , 'custom_woocommerce_product_add_to_cart_text' );
 
/**
 * custom_woocommerce_template_loop_add_to_cart
*/
function custom_woocommerce_product_add_to_cart_text() {
	global $product;
	
	$product_type = $product->product_type;
	
	switch ( $product_type ) {
		case 'external':
			return __( 'Buy product', 'woocommerce' );
		break;
		case 'grouped':
			return __( 'View products', 'woocommerce' );
		break;
		case 'simple':
			return __( 'Add to cart', 'woocommerce' );
		break;
		case 'variable':
			return __( 'Select options', 'woocommerce' );
		break;
		default:
			return __( 'Read more', 'woocommerce' );
	}
	
}

Cám ơn các bạn đã theo dõi

Đăng ký tư vấn Messenger Zalo